Thông tin thiết bị

  • PLC Mitsubishi FX3G
  • Liên Hệ
  • Japan
  • Bán kèm thang máy

Thông số Hệ điều khiển thang máy PLC Mitsubishi FX3G